W ten tak wyczekiwany w tym roku ciepły i słoneczny dzień postanowiłam po przeczytaniu artykułu w Gazecie Prawnej podjąć ponownie temat subsydiarnej odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej. Diagram wskazujący na zasady odpowiedzialności wspólników możesz znaleźć we wpisie ” O odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej” Temat ten jest ważny z punktu widzenia zarówno wierzycieli, jak i wspólników spółek jawnych. Zaciekawiło mnie nawiązanie autora artykułu do orzeczenia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 27 września 2016 r. sygn. akt VI Gz 178/16. Rozważania tego Sądu dotyczące bezskuteczności egzekucji zwróciły moją szczególną uwagę, gdyż w kancelarii mamy sprawę, co prawda, na kanwie spółki z o.o. i sprawy o pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności z art. 299 k.s.h., ale spór rozbija się właśnie m.in. o rozumienie bezskuteczności egzekucji.

Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki jawnej oznacza tyle, że wierzyciel spółki jawnej może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Oczywiście, aby móc prowadzić egzekucję przeciwko wspólnikowi trzeba najpierw wystąpić o klauzulę wykonalności przeciwko niemu.

I tutaj wracając do rozważań Sądu Okręgowego w Rzeszowie wskazał on w uzasadnieniu wyroku, że skoro egzekucja prowadzona na podstawie innego tytułu wykonawczego została umorzona, to brak jakichkolwiek podstaw dla stwierdzenia, iż egzekucja prowadzona na podstawie kolejnego wyroku byłaby skuteczna. Dla oceny takiego stanu faktycznego nie ma znaczenia pozostawanie spółki jawnej w likwidacji. Względy pragmatyczne i racjonalne przemawiają za koncepcją, że wystarczające dla wykazania bezskuteczności egzekucji wobec samej spółki jawnej będzie odniesienie się do drugiego postępowania egzekucyjnego tj. prowadzonego w oparciu o inny tytuł wykonawczy, które zostało już przez komornika umorzone z powodu bezskuteczności. Skoro wierzyciel wykazał już raz, że spółka nie dysponuje żadnym wartościowym majątkiem, a dodatkowo ma inne długi, to oczywiste jest, że wszczynanie kolejnego postępowania egzekucyjnego – a jedynie przy użyciu innego tytułu wykonawczego – okaże się bezcelowe.  Mogłoby jedynie powiększyć koszty przedsiębiorcy.  Jest to z pewnością interpretacja korzystna dla wierzycieli.

Na marginesie wskażę, że istotne jest jak był sformułowany wniosek egzekucyjny i co się działo w trakcie samego postępowania egzekucyjnego. Nie wystarczy skierowanie egzekucji np. wyłącznie do wierzytelności z rachunku bankowego lub ruchomości, gdyż nie jest to równoznaczne z brakiem innych składników majątkowych, które pozwoliłyby na zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Sąd w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności będzie bowiem ustalał czy ze wszystkich składników majątkowych należących do majątku spółki podjęta została bezskuteczna próba egzekucji. Dobrze jest przedstawić sądowi dokumenty wskazujące na to, jakiego rodzaju czynności egzekucyjne były podejmowane w celu ustalenia czy egzekucja prowadzona była ze wszystkich składników majątkowych spółki.

Podstawą do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jest  art. 7781 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Inspiracją do tego wpisu jest moja dzisiejsza rozmowa telefoniczna z jedną z czytelniczek bloga, która zapytała mnie czy ma zapłacić dług względem spółki jawnej.

Wątpliwość jej pojawiła się w momencie, w którym powzięła wiadomość, że spółka jawna zawiesiła swoją działalność oraz jeden ze wspólników spółki jawnej zmarł. Czytelniczka zaczęła się obawiać, że zapłacenie w takim momencie długu może być dla niej ryzykowne. Zaczęła się zastanawiać komu w takiej sytuacji dług należy zapłacić.

Jeśli w wyroku dług zasądzono na rzecz spółki uprawnionym podmiotem, na rzecz którego dług powinien zostać spłacony jest spółka. Fakt, że spółka zawiesiła działalność gospodarczą w mojej ocenie nie ma znaczenia. Dopóki spółka nie została wykreślona z rejestru przedsiębiorców przez sąd nadal istnieje.

Nawet jeśli w umowie spółki śmierć wspólnika stanowi przyczynę do rozwiązania spółki to nie jest to równoznaczne w wykreśleniem spółki.  Może to być w takiej sytuacji jedynie przyczyna do wszczęcia postępowania likwidacyjnego spółki jawnej. Do wykreślenia spółki jawnej z rejestru jeszcze daleka droga.

Jeśli więc jesteś dłużnikiem spółki jawnej i nie doszło do wykreślenia spółki jawnej z KRS to dług należy zapłacić na rzecz wierzyciela – spółki jawnej, a nie jej wspólników czy spadkobierców.

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

6032643143_5f4007cd9d_zJakiś czas temu zadzwonił do mnie Klient, dla którego kiedyś robiłam zmiany w spółce jawnej. Współpraca nam się bardzo dobrze układała. Swoją drogą zawsze cieszy mnie bardzo fakt, że Klienci wracają do mnie z kolejnymi sprawami 🙂

Jego pytanie dotyczyło także spółki jawnej. Podzielił się ze mną szczęśliwą wiadomością, że jego córka wychodzi za mąż. Serdecznie mu więc tego faktu pogratulowałam. W związku z tym, że córka jest wspólnikiem w spółce jawnej Klient w całym tym zabieganiu przedweselnym zaczął się zastanawiać czy nie trzeba przypadkiem czegoś zmienić w KRS, jak już przyszli małżonkowie złożą stosowne oświadczenia.

Podejrzewam, że nie jest to jedyny przypadek w Polsce 😉 więc postanowiłam temat poruszyć na blogu.

Zmiana nazwiska wspólnika w KRS

Zgodnie z art.  26 kodeksu spółek handlowych:

,,§  1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń;

4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu”

Jeśli więc zmienia się nazwisko wspólnika, bądź jakiekolwiek inne dane wskazane wyżej trzeba dokonywać zgłoszenia tych zmian w KRS. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

W celu zgłoszenia zmiany nazwiska trzeba będzie wypełnić formularze: KRS-Z1 oraz KRS-ZB. Jeżeli wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki, również formularz KRS-ZK.

Uwaga! Gdyby nazwisko wspólnika stanowiło człon firmy spółki trzeba by było także zmieniać firmę spółki, a to z kolei się wiąże ze zmianą umowy spółki oraz koniecznością załączenia dodatkowych dokumentów do wniosku.

A co jeśli spóźnisz się ze złożeniem takiego wniosku ?

Sąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że obowiązkowy wniosek o wpis do rejestru zmian nie został złożony mimo upływu terminu, wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin z zagrożeniem, że w razie jego niedotrzymania zastosuje grzywnę przewidzianą w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Od słowa do słowa przechodząc przy okazji zapytałam go o to czy pamiętał o złożeniu oświadczenia do KRS o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego, na którego złożenie minął już termin (jak myślisz co powiedział ;)- oczywiście, że nie) oraz porozmawialiśmy sobie na temat kwestii ewentualnej intercyzy u przyszłych małżonków.

Warto rozmawiać ze swoimi Klientami 🙂 Warto by także Klienci byli otwarci na konsultacje z prawnikami. W mojej ocenie to, że dziś kogoś nie stać na prawnika to MIT. Większą blokadą jest chyba przełamanie stereotypów o prawnikach.

Jeśli więc chciałbyś dokonać zmian w swojej spółce zapraszam do kontaktu. Do tej pory w swojej praktyce nie mieliśmy jeszcze ani jednego wezwania do uzupełniania braków formalnych, co uważam za sukces i co niewątpliwie przyspiesza rozpoznawanie wniosków przez sądy. Co do długości natomiast postępowania przed KRS możesz przeczytać we wpisie pt. Ile trwa rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy? Jak widać po komentarzach – bywa różnie…

Photo credit: NickNguyen via Foter.com / CC BY-SA

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Właściwość sądu KRS

Małgorzata Koczan28 czerwca 2016Komentarze (0)

Wniosek o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego składa się w sądzie właściwym ze względu na siedzibę spółki, której wniosek dotyczy.

Tego typu wnioski rozpatrują wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego.

Obecnie takie wydziały znajdują się w 21 miastach. W niektórych z nich występuje po kilka wydziałów KRS w jednym sądzie. Pełną ich listę wraz ze wskazaniem siedziby sądu, adresu, danych kontaktowych oraz obszarem właściwości można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Poniżej przedstawiam listę sądów wraz z adresami stron internetowych, na których możecie znaleźć aktualne numery rachunków bankowych do dokonywania opłat od wniosku.

1.         Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS http://bialystok.sr.gov.pl

2.         Sąd Rejonowy  w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS http://www.bielsko-biala.sr.gov.pl

3.         Sąd Rejonowy  w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS  http://www.bip.bydgoszcz.sr.gov.pl/?cid=422

4.         Sąd Rejonowy  w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS http://www.czestochowa.sr.gov.pl/xvii-krs,m,mg,2,67,86

5.         Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/srgdapn2/index.php?option=com_content&view=article&id=34:wydzia-vii-krs&catid=2:wydziay&Itemid=62

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/srgdapn2/index.php?option=com_content&view=article&id=35:wydzia-viii-krs&catid=2:wydziay&Itemid=62

6.         Sąd Rejonowy  w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS http://www.gliwice.sr.gov.pl/wydzialy,m,mg,2,67

7.         Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.katowice-wschod.sr.gov.pl/index.php?id=19&dzial=inf&strona_www=struktura

8.         Sąd Rejonowy  w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS   http://www.kielce.sr.gov.pl

9.         Sąd Rejonowy  w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS  http://koszalin.so.gov.pl/bip/index.php?id=1146&id2=1178&fs=&cn=

10.       Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

http://www.krakow-sr.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-312

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.krakow-sr.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-313

11.       Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS http://lublin-wschod.sr.gov.pl

12.       Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS  http://lodz.sr.gov.pl/index.php?id=216

13.       Sąd Rejonowy  w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS    http://olsztyn.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=123

14.       Sąd Rejonowy  w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS http://www.opole.sr.gov.pl/pl/dokumenty/KRS

15.       Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/strony/1/pl/138.php

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS

http://www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/strony/1/pl/138.php

16.       Sąd Rejonowy  w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  http://rzeszow.sr.gov.pl

17.       Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/bip2/index.php?id=320

18.       Sąd Rejonowy  w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS  http://torun.sr.gov.pl/50,vii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

19.       Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.warszawa.so.gov.pl/xii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

http://warszawa.so.gov.pl/xiii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS

http://www.warszawa.so.gov.pl/xiv-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

20.       Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=99

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS

http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=102

21        Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=143

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

1155880403_15494b5dee_zW związku z licznymi zapytaniami odnośnie wniesienia wkładu do spółki jawnej w formie prawa własności nieruchomości widzę potrzebę uzupełnienia treści na blogu o wpis  poświęcony temu zagadnieniu.

Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej -skąd się wziął problem?

Kodeks spółek handlowych dopuszcza, aby umowa spółki jawnej została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kodeks cywilny zastrzega natomiast do przeniesienia własności nieruchomości formę aktu notarialnego. Co więc w sytuacji kiedy wspólnicy chcą wnieść prawo własności nieruchomości do spółki jawnej? Czy konieczne jest podpisanie umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego, czy może wystarczy zwykła forma pisemna? Czy jeśli wspólnicy taką umowę podpiszą w formie pisemnej to sąd rejestrowy nie będzie robił problemów z wpisem ?

Jak nie popełnić błędów?

Otóż moi drodzy czytelnicy. W roku 2015 Sąd Najwyższy wydał dwa postanowienia odnoszące się do wskazanej wyżej kwestii. Pierwsze postanowienie jest z dnia 14 stycznia 2015r., sygn. II CSK 85/14, drugie z dnia 25 listopada 2015r., sygn. II CSK 723/14. W tym drugim orzeczeniu sąd podzielił stanowisko wyrażone w pierwszym.

Nie, nie, na tym nie zakończę tego wpisu prosząc abyście wczytali się w treść orzeczeń i ich uzasadnienie, aczkolwiek nie należą one do zbyt obszernych 😉 Zainteresowanych zachęcam oczywiście do tego. Mniej wytrwali mogą przejść do dalszej części wpisu 😉

Konkluzje Sądu Najwyższego można sprowadzić do dwóch punktów:

  1. Gdy przedmiotem wkładu jest nieruchomość dopuszczalne jest zawarcie umowy spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, ale w takim przypadku konieczne jest jeszcze po rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zawarcie odrębnej umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  2. Za “budzące uzasadnione wątpliwości” Sąd uznał poglądy wskazujące na konieczność w takiej sytuacji zawierania samej umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego czy wskazujące na konieczność zawarcia dodatkowej umowy w formie aktu notarialnego, której przedmiotem miałoby być samo zobowiązanie do wniesienie wkładu niezależnie od umowy spółki zawartej w zwykłej formie pisemnej.

Praktyka orzecznicza jak widać jest różna skoro sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy. Niemniej jednak jest już czym się podeprzeć w argumentacji swojego stanowiska w razie problemów z wpisem przed sądem rejestrowym.

Podsumowanie

Mając więc na względzie przedstawione wyżej stanowiska, jeśli zamierzasz wnieść własność nieruchomości do spółki samą umowę spółki jawnej możesz podpisać w zwykłej formie pisemnej, a po rejestracji spółki powinieneś udać się do notariusza w celu sporządzenia odrębnej umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Swoją drogą ciekawe w jakim kierunku pójdzie praktyka orzecznicza sądów rejestrowych i czy będą one podzielać argumentację Sądu Najwyższego…

 Photo credit: xurde via Decorators Guru / CC BY-SA

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl