Połączenie spółki jawnej ze spółką jawną - wieżowcePytanie: Czy możliwe jest połączenie spółki jawnej ze spółką jawną tak, aby powstała nowa spółka jawna?

–  zadał mi ostatnio jeden z klientów, który jest wspólnikiem w dwóch spółkach jawnych i zastanawiał się nad ich połączeniem.

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna: Nie.

Z czego to wynika ?

Stanowią o tym wprost przepisy kodeksu spółek handlowych, a dokładniej art. 491. Zgodnie z treścią tego przepisu:

Art. 491 [Zasady]

1. Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

11. Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą łączyć się ze spółką zagraniczną, o której mowa w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 1), utworzoną zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i mającą siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (połączenie transgraniczne). Spółka komandytowo-akcyjna nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

2. Spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.

3. Nie może się łączyć spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

W kontekście treści powołanego wyżej przepisu na początek należy wyjaśnić, że spółka jawna obok spółki komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej zaliczana jest do spółek osobowych. Natomiast spółki kapitałowe to spółka z o.o. i spółka akcyjna.

O tym podziale wspominałam już m.in. we wpisie https://spolkajawnablog.pl/spolka-jawna-charakterystyka/

Ustawodawca wprost zdecydował, że spółki osobowe, a więc także spółka jawna mogą się łączyć ze sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej, a więc np. spółki z o.o.

A zatem możliwe są następujące połączenia z udziałem dwóch spółek jawnych:

Spółka jawna + spółka jawna ⇒ spółka z o.o.
Spółka jawna + spółka jawna ⇒ spółka akcyjna

Ciekawostka historyczna

Kodeks handlowy, który obowiązywał przed wejściem w życie kodeksu spółek handlowych dopuszczał wyłącznie łączenie się spółek kapitałowych tych samych typów.

Nastąpiło więc rozszerzenie możliwości łączenia się spółek na spółki różnego typu.

***

W przypadku wątpliwości zapraszam Cię do kontaktu >>

Zdjęcie: Umit Aslan

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Dziś oddaję w Twoje ręce wydanie trzecie praktycznego poradnika o tym jak założyć spółkę jawną.

Jest to wersja aktualna na luty 2020 rok. Jak wiesz przepisy prawa się zmieniają wobec tego i poprzednie wydanie wymagało aktualizacji.

eBook cieszy się dużą popularnością gdyż pobrano go już ponad 11 000 razy !

Zapraszam wobec tego osoby zainteresowane do jego lektury 🙂

Poradnik możesz pobrać klikając w jego okładkę na marginesie bloga po prawej stronie albo w ten link: Spółka jawna krok po kroku.

***

Tutaj poczytasz o wkładach do spółki jawnej >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Jaka jest minimalna wartość wkładów w spółce jawnej?

To częste pytanie jakie jest zadawane przez osoby, które zastanawiają się nad założeniem spółki jawnej.

Na początku należy podkreślić, że każda umowa spółki jawnej powinna określać wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartość. Wkłady mogą być pieniężne (najczęstsza sytuacja), ale też mogą polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

O wkładach wnoszonych do spółki możesz także poczytać we wpisie „Wkłady wnoszone do spółki i ich wartość”.

minimalna wartość wkładów w spółce jawnej pianiędze

A zatem jaka jest minimalna wartość wkładów w spółce jawnej?

Ustawa kodeks spółek handlowych nie określa, jaka jest minimalna wartość wkładów wspólnika do spółki jawnej. Teoretycznie więc może  to być nawet 1 zł. Inaczej jest w przypadku np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie wymagany kapitał zakładowy wynosi obecnie 5 tys. zł lub w przypadku spółki akcyjnej – 100 tys. zł.

Niemniej jednak określając wkłady wnoszone do spółki należy pamiętać, że spółka jawna jest odrębnym bytem prawnym i pieniądze w tej spółce muszą się znaleźć w niej z jakiegoś określonego tytułu.

Jeśli przykładowo spółka będzie ponosiła jakieś koszty np. najmu lokalu to jeśli nie wygeneruje przychodu, który wystarczyłby na pokrycie zobowiązania za czynsz to nie będzie miała z czego tego czynszu zapłacić. Taka sytuacja będzie wymagała dokapitalizowania spółki jawnej np. w formie kredytu zewnętrznego, pożyczki od wspólników, czy podwyższenia pierwotnie wniesionych wkładów.

Chcąc więc uniknąć sytuacji, w której zaraz po założeniu spółki jawnej trzeba będzie ją dokapitalizować należałoby wnieść do spółki jawnej takie wkłady pieniężne, które pozwoliłby na pokrycie kosztów spółki jawnej w pierwszych miesiącach jej działalności.

Praktyczna wskazówka:

ustalając minimalną wysokość wkładów wnoszonych do spółki jawnej oszacuj koszty jakie będzie ponosiła spółka co najmniej w pierwszych sześciu miesiącach jej działalności i adekwatnie do tej wartości określ wkłady.

***

Zdjęcie: Christian Dubovan

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Historia pewnej spółki jawnej

Małgorzata Koczan30 stycznia 2020Komentarze (0)

W 2015 r. trzech współpracujących ze sobą Panów, każdy na własnej indywidualnej działalności gospodarczej, zgłosili się do mnie z prośbą o pomoc w rejestracji spółki jawnej.

Nasza pomoc miała charakter kompleksowy, przygotowaliśmy wzór umowy spółki jawnej, wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców, formularze i załączniki. W ciągu 15 dni od dnia wysłania przez nas wniosku do sądu nowa spółka jawna była już zarejestrowana.

W 2017 wspólnicy zgłosili się do nas z prośbą o dokonanie zmian w spółce jawnej, gdyż jeden ze wspólników chciał odejść ze spółki.

Klienci nam ufali więc znów nasza pomoc była kompleksowa: podpowiedzieliśmy jakie możliwości ma występujący ze spółki jawnej wspólnik oraz przygotowaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty.

Wpis zmiany został dokonany przez sąd rejestrowy w ciągu 11 dni od dnia wysłanie przez nad do sądu wniosku o wpis zmian.

***

Po jakimś czasie – w 2019 r. wspólnicy ponownie zgłosili się do nas gdyż podjęli decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności spółki jawnej. I tym razem doradziliśmy jak można w sposób najbardziej optymalny przeprowadzić tę operację. Umożliwiały to odpowiednie postanowienia umowy spółki jawnej, którą notabene sami tworzyliśmy.

Wniosek o wykreślenie spółki jawnej został rozpatrzony pozytywnie po 11 dniach od dnia wysłania przez nad wniosku do sądu rejestrowego. Tą decyzją spółka zakończyła swój byt prawny.

***

Czy warto miesiącami korespondować z sądem rejestrowym by uzyskać wpis zmian, których oczekujemy? Czy nie lepiej zlecić przygotowanie dokumentów osobom, które mają doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw i spać spokojnie?

Odpowiedź na te pytania pozostawiam Tobie 🙂

***

Zobacz 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć, zakładając spółkę jawną >>

Zdjęcie: Thomas Drouault

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

3.10.2017 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym w sprawie zgodności art. 7781 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 konstytucji.

Skargę konstytucyjną złożyła była wspólniczka spółki jawnej, która następnie została przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną.

Zobowiązanie powstało w czasie kiedy Skarżąca była wspólnikiem spółki jawnej. Względem spółki jawnej wierzyciel złożył pozew, na skutek którego uzyskał nakaz zapłaty przeciwko dłużnej spółce jawnej. Pozew nie był skierowany przeciwko wspólnikom spółki jawnej. Następnie wierzyciel wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej na podstawie poniżej wskazanego artykułu kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 7781 Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Sąd wydał klauzulę. Skarżąca o sprawie dowiedziała się w wyniku toczącego się względem niej postępowania egzekucyjnego.

Skarżąca złożyła skargę konstytucyjną powołując się na uniemożliwienie byłemu wspólnikowi spółki osobowej podniesienia zarzutów przeciwko roszczeniu wierzyciela spółki, powiązane z możliwością automatycznego nadania przeciwko temu wspólnikowi klauzuli wykonalności. W ocenie Skarżącej stanowi to otwarte pogwałcenie konstytucyjnego prawa do sądu.  Jak zauważa Skarżąca wierzyciel ma możliwość dochodzenia swoich wierzytelności od byłych wspólników spółki jawnej, bez pozbawiania ich możliwości udziału w postępowaniu o zapłatę z uwagi na art. 31 par. 2 k.s.h., który pozwala na jednoczesne pozwanie spółki i jej wspólników (byłych i obecnych).

W ocenie Skarżącej wątpliwości konstytucyjne budzi fakt, że były wspólnik spółki osobowej ponosi odpowiedzialność za jej długi, pomimo że nie ma już możliwości ani jej reprezentowania, ani prowadzenia jej spraw i może nawet nie wiedzieć o toczącym się przeciwko tej spółce postępowaniu. Nie ma zatem żadnej możliwości podjęcia obrony swoich interesów poprzez podniesienie zarzutów przeciwko dochodzonemu roszczeniu.

Uznanie niekonstytucyjności art. 7781 k.p.c. oznaczałoby konieczność każdorazowego pozywania nie tylko spółki jawnej, ale także jej wspólników. Orzeczenie jest istotne z punktu widzenia wierzycieli, którzy dochodzą swoich wierzytelności od spółek jawnych, a także sytuacji prawnej wspólników i niewątpliwie będzie miało wpływ na praktyki windykacyjne, dlatego z pewnością będę o nim informować na blogu.

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl