Dziś oddaję w Twoje ręce wydanie trzecie praktycznego poradnika o tym jak założyć spółkę jawną.

Jest to wersja aktualna na luty 2020 rok. Jak wiesz przepisy prawa się zmieniają wobec tego i poprzednie wydanie wymagało aktualizacji.

eBook cieszy się dużą popularnością gdyż pobrano go już ponad 11 000 razy !

Zapraszam wobec tego osoby zainteresowane do jego lektury 🙂

Poradnik możesz pobrać klikając w jego okładkę na marginesie bloga po prawej stronie albo w ten link: Spółka jawna krok po kroku.

***

Tutaj poczytasz o wkładach do spółki jawnej >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Jaka jest minimalna wartość wkładów w spółce jawnej?

To częste pytanie jakie jest zadawane przez osoby, które zastanawiają się nad założeniem spółki jawnej.

Na początku należy podkreślić, że każda umowa spółki jawnej powinna określać wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartość. Wkłady mogą być pieniężne (najczęstsza sytuacja), ale też mogą polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

O wkładach wnoszonych do spółki możesz także poczytać we wpisie “Wkłady wnoszone do spółki i ich wartość”.

minimalna wartość wkładów w spółce jawnej pianiędze

A zatem jaka jest minimalna wartość wkładów w spółce jawnej?

Ustawa kodeks spółek handlowych nie określa, jaka jest minimalna wartość wkładów wspólnika do spółki jawnej. Teoretycznie więc może  to być nawet 1 zł. Inaczej jest w przypadku np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie wymagany kapitał zakładowy wynosi obecnie 5 tys. zł lub w przypadku spółki akcyjnej – 100 tys. zł.

Niemniej jednak określając wkłady wnoszone do spółki należy pamiętać, że spółka jawna jest odrębnym bytem prawnym i pieniądze w tej spółce muszą się znaleźć w niej z jakiegoś określonego tytułu.

Jeśli przykładowo spółka będzie ponosiła jakieś koszty np. najmu lokalu to jeśli nie wygeneruje przychodu, który wystarczyłby na pokrycie zobowiązania za czynsz to nie będzie miała z czego tego czynszu zapłacić. Taka sytuacja będzie wymagała dokapitalizowania spółki jawnej np. w formie kredytu zewnętrznego, pożyczki od wspólników, czy podwyższenia pierwotnie wniesionych wkładów.

Chcąc więc uniknąć sytuacji, w której zaraz po założeniu spółki jawnej trzeba będzie ją dokapitalizować należałoby wnieść do spółki jawnej takie wkłady pieniężne, które pozwoliłby na pokrycie kosztów spółki jawnej w pierwszych miesiącach jej działalności.

Praktyczna wskazówka:

ustalając minimalną wysokość wkładów wnoszonych do spółki jawnej oszacuj koszty jakie będzie ponosiła spółka co najmniej w pierwszych sześciu miesiącach jej działalności i adekwatnie do tej wartości określ wkłady.

***

Zdjęcie: Christian Dubovan

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Historia pewnej spółki jawnej

Małgorzata Koczan30 stycznia 2020Komentarze (0)

W 2015 r. trzech współpracujących ze sobą Panów, każdy na własnej indywidualnej działalności gospodarczej, zgłosili się do mnie z prośbą o pomoc w rejestracji spółki jawnej.

Nasza pomoc miała charakter kompleksowy, przygotowaliśmy wzór umowy spółki jawnej, wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców, formularze i załączniki. W ciągu 15 dni od dnia wysłania przez nas wniosku do sądu nowa spółka jawna była już zarejestrowana.

W 2017 wspólnicy zgłosili się do nas z prośbą o dokonanie zmian w spółce jawnej, gdyż jeden ze wspólników chciał odejść ze spółki.

Klienci nam ufali więc znów nasza pomoc była kompleksowa: podpowiedzieliśmy jakie możliwości ma występujący ze spółki jawnej wspólnik oraz przygotowaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty.

Wpis zmiany został dokonany przez sąd rejestrowy w ciągu 11 dni od dnia wysłanie przez nad do sądu wniosku o wpis zmian.

***

Po jakimś czasie – w 2019 r. wspólnicy ponownie zgłosili się do nas gdyż podjęli decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności spółki jawnej. I tym razem doradziliśmy jak można w sposób najbardziej optymalny przeprowadzić tę operację. Umożliwiały to odpowiednie postanowienia umowy spółki jawnej, którą notabene sami tworzyliśmy.

Wniosek o wykreślenie spółki jawnej został rozpatrzony pozytywnie po 11 dniach od dnia wysłania przez nad wniosku do sądu rejestrowego. Tą decyzją spółka zakończyła swój byt prawny.

***

Czy warto miesiącami korespondować z sądem rejestrowym by uzyskać wpis zmian, których oczekujemy? Czy nie lepiej zlecić przygotowanie dokumentów osobom, które mają doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw i spać spokojnie?

Odpowiedź na te pytania pozostawiam Tobie 🙂

***

Zobacz 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć, zakładając spółkę jawną >>

Zdjęcie: Thomas Drouault

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

3.10.2017 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym w sprawie zgodności art. 7781 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 konstytucji.

Skargę konstytucyjną złożyła była wspólniczka spółki jawnej, która następnie została przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną.

Zobowiązanie powstało w czasie kiedy Skarżąca była wspólnikiem spółki jawnej. Względem spółki jawnej wierzyciel złożył pozew, na skutek którego uzyskał nakaz zapłaty przeciwko dłużnej spółce jawnej. Pozew nie był skierowany przeciwko wspólnikom spółki jawnej. Następnie wierzyciel wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej na podstawie poniżej wskazanego artykułu kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 7781 Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Sąd wydał klauzulę. Skarżąca o sprawie dowiedziała się w wyniku toczącego się względem niej postępowania egzekucyjnego.

Skarżąca złożyła skargę konstytucyjną powołując się na uniemożliwienie byłemu wspólnikowi spółki osobowej podniesienia zarzutów przeciwko roszczeniu wierzyciela spółki, powiązane z możliwością automatycznego nadania przeciwko temu wspólnikowi klauzuli wykonalności. W ocenie Skarżącej stanowi to otwarte pogwałcenie konstytucyjnego prawa do sądu.  Jak zauważa Skarżąca wierzyciel ma możliwość dochodzenia swoich wierzytelności od byłych wspólników spółki jawnej, bez pozbawiania ich możliwości udziału w postępowaniu o zapłatę z uwagi na art. 31 par. 2 k.s.h., który pozwala na jednoczesne pozwanie spółki i jej wspólników (byłych i obecnych).

W ocenie Skarżącej wątpliwości konstytucyjne budzi fakt, że były wspólnik spółki osobowej ponosi odpowiedzialność za jej długi, pomimo że nie ma już możliwości ani jej reprezentowania, ani prowadzenia jej spraw i może nawet nie wiedzieć o toczącym się przeciwko tej spółce postępowaniu. Nie ma zatem żadnej możliwości podjęcia obrony swoich interesów poprzez podniesienie zarzutów przeciwko dochodzonemu roszczeniu.

Uznanie niekonstytucyjności art. 7781 k.p.c. oznaczałoby konieczność każdorazowego pozywania nie tylko spółki jawnej, ale także jej wspólników. Orzeczenie jest istotne z punktu widzenia wierzycieli, którzy dochodzą swoich wierzytelności od spółek jawnych, a także sytuacji prawnej wspólników i niewątpliwie będzie miało wpływ na praktyki windykacyjne, dlatego z pewnością będę o nim informować na blogu.

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

W ten tak wyczekiwany w tym roku ciepły i słoneczny dzień postanowiłam po przeczytaniu artykułu w Gazecie Prawnej podjąć ponownie temat subsydiarnej odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej. Diagram wskazujący na zasady odpowiedzialności wspólników możesz znaleźć we wpisie ” O odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej” Temat ten jest ważny z punktu widzenia zarówno wierzycieli, jak i wspólników spółek jawnych. Zaciekawiło mnie nawiązanie autora artykułu do orzeczenia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 27 września 2016 r. sygn. akt VI Gz 178/16. Rozważania tego Sądu dotyczące bezskuteczności egzekucji zwróciły moją szczególną uwagę, gdyż w kancelarii mamy sprawę, co prawda, na kanwie spółki z o.o. i sprawy o pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności z art. 299 k.s.h., ale spór rozbija się właśnie m.in. o rozumienie bezskuteczności egzekucji.

Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki jawnej oznacza tyle, że wierzyciel spółki jawnej może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Oczywiście, aby móc prowadzić egzekucję przeciwko wspólnikowi trzeba najpierw wystąpić o klauzulę wykonalności przeciwko niemu.

I tutaj wracając do rozważań Sądu Okręgowego w Rzeszowie wskazał on w uzasadnieniu wyroku, że skoro egzekucja prowadzona na podstawie innego tytułu wykonawczego została umorzona, to brak jakichkolwiek podstaw dla stwierdzenia, iż egzekucja prowadzona na podstawie kolejnego wyroku byłaby skuteczna. Dla oceny takiego stanu faktycznego nie ma znaczenia pozostawanie spółki jawnej w likwidacji. Względy pragmatyczne i racjonalne przemawiają za koncepcją, że wystarczające dla wykazania bezskuteczności egzekucji wobec samej spółki jawnej będzie odniesienie się do drugiego postępowania egzekucyjnego tj. prowadzonego w oparciu o inny tytuł wykonawczy, które zostało już przez komornika umorzone z powodu bezskuteczności. Skoro wierzyciel wykazał już raz, że spółka nie dysponuje żadnym wartościowym majątkiem, a dodatkowo ma inne długi, to oczywiste jest, że wszczynanie kolejnego postępowania egzekucyjnego – a jedynie przy użyciu innego tytułu wykonawczego – okaże się bezcelowe.  Mogłoby jedynie powiększyć koszty przedsiębiorcy.  Jest to z pewnością interpretacja korzystna dla wierzycieli.

Na marginesie wskażę, że istotne jest jak był sformułowany wniosek egzekucyjny i co się działo w trakcie samego postępowania egzekucyjnego. Nie wystarczy skierowanie egzekucji np. wyłącznie do wierzytelności z rachunku bankowego lub ruchomości, gdyż nie jest to równoznaczne z brakiem innych składników majątkowych, które pozwoliłyby na zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Sąd w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności będzie bowiem ustalał czy ze wszystkich składników majątkowych należących do majątku spółki podjęta została bezskuteczna próba egzekucji. Dobrze jest przedstawić sądowi dokumenty wskazujące na to, jakiego rodzaju czynności egzekucyjne były podejmowane w celu ustalenia czy egzekucja prowadzona była ze wszystkich składników majątkowych spółki.

Podstawą do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jest  art. 7781 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl